Tủ Lạnh HITACHI

47,100,000 VNĐ
Tủ Lạnh Hitachi R-S700GPGV2 (GS)
47,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cửa

12,900,000 VNĐ
Tủ Lạnh HITACHI R-VG400PGV3(GBW) 335 LÍT
12,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại tủ: 2 cửa

18,900,000 VNĐ
Tủ Lạnh HITACHI R-VG610PGV3-GBK
18,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại tủ: 2 cửa

59,800,000 VNĐ
Tủ Lạnh HITACHI R-M700GPGV2X (MBW) 3 cửa - 584L
59,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại tủ: 3 cửa

16,800,000 VNĐ
Tủ Lạnh HITACHI R-SG37BPG(GBW)
16,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại tủ: 3 cánh 

24,200,000 VNĐ
Tủ Lạnh Hitachi R-W660PGV3(GBW)
24,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại tủ: 4 cánh, side by side french door 

19,900,000 VNĐ
Tủ lạnh Hitachi R-VG660PGV3 550 lít
19,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cánh

9,050,000 VNĐ
Tủ lạnh Hitachi R-T350EG1
9,050,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cửa 

7,690,000 VNĐ
Tủ Lạnh Hitachi R-H200PGV4 (SLS)
7,690,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cửa 

7,850,000 VNĐ
Tủ Lạnh Hitachi R-H230PGV4 (SLS)
7,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cửa 

9,400,000 VNĐ
Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV4 (SLS)
9,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cửa 

9,800,000 VNĐ
Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV4 (SLS)
9,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cửa 

14,950,000 VNĐ
Tủ lạnh Hitachi R-SG31BPG(GBK)
14,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cửa,305 lít

14,950,000 VNĐ
Tủ lạnh Hitachi R-SG31BPG(GBW)
14,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cửa,305 lít

14,950,000 VNĐ
Tủ lạnh Hitachi R-SG31BPG(ST)
14,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cửa,305 lít

20,100,000 VNĐ
Tủ lạnh Hitachi R-V720PG1 (SLS)
20,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cánh

12,200,000 VNĐ
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK)
12,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cánh

12,200,000 VNĐ
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBW)
12,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cánh

13,500,000 VNĐ
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3(GBK)
13,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cánh

5,950,000 VNĐ
Tủ lạnh Hitachi 16AGV7
5,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 cánh

Trang