Màn Chiếu Treo Tường

2,850,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường QuanTec 120 x 90
2,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):3m05x2m29
Kích thước(Inches):120” x 90”
Kích thước( Đường Chéo):150”
Tỷ lệ: 4:3

2,650,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Granview 120 x 90
2,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):3m05x2m29
Kích thước(Inches):120” x 90”
Kích thước( Đường Chéo):150”
Tỷ lệ: 4:3

2,490,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Apolo 120 x 90
2,490,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):3m05x2m29
Kích thước(Inches):120” x 90”
Kích thước( Đường Chéo):150”
Tỷ lệ: 4:3

2,650,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường H-Pec 120 x 90
2,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):3m05x2m29
Kích thước(Inches):120” x 90”
Kích thước( Đường Chéo):150”
Tỷ lệ: 4:3

2,590,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Herin 120 x 90
2,590,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):3m05x2m29
Kích thước(Inches):120” x 90”
Kích thước( Đường Chéo):150”
Tỷ lệ: 4:3

2,930,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Dalite 120 x 90
2,930,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):3m05x2m29
Kích thước(Inches):120” x 90”
Kích thước( Đường Chéo):150”
Tỷ lệ: 4:3

1,930,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Dalite 120''(2m64x1m49)
1,930,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m64x1m49
Kích thước(Inches):104” x 58,7”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 16:9

2,150,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Herin 120''(2m64x1m49)
2,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m64x1m49
Kích thước(Inches):104” x 58,7”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 16:9

2,165,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường H-Pec 120''(2m64x1m49)
2,165,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m64x1m49
Kích thước(Inches):104” x 58,7”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 16:9

2,145,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Apolo 120''(2m64x1m49)
2,145,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m64x1m49
Kích thước(Inches):104” x 58,7”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 16:9

2,360,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Granview 120''(2m64x1m49)
2,360,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m64x1m49
Kích thước(Inches):104” x 58,7”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 16:9

1,950,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường QuanTec 120''(2m64x1m49)
1,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44x1m83
Kích thước(Inches):96” x 72”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 4:3

1,950,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường QuanTec 96 x 72
1,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44x1m83
Kích thước(Inches):96” x 72”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 4:3

1,930,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Dalite 96 x 72
1,930,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44x1m83
Kích thước(Inches):96” x 72”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 4:3

2,150,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Herin 96 x 72
2,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44x1m83
Kích thước(Inches):96” x 72”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 4:3

2,165,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường H-Pec 96 x 72
2,165,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44x1m83
Kích thước(Inches):96” x 72”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 4:3

2,145,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Apolo 96 x 72
2,145,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44x1m83
Kích thước(Inches):96” x 72”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 4:3

2,360,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Granview 96 x 72
2,360,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44x1m83
Kích thước(Inches):96” x 72”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 4:3

3,160,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường Granview 120
3,160,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):3m05x3m05
Kích thước(Inches):120” x 120”
Kích thước( Đường Chéo):170”
Tỷ lệ: 1:1

2,950,000 VNĐ
Màn chiếu treo tường QuanTec 120
2,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):3m05x3m05
Kích thước(Inches):120” x 120”
Kích thước( Đường Chéo):170”
Tỷ lệ: 1:1

Trang