Màn Chiếu Điều Khiển Điện

1,750,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Quantec 70
1,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):1m78 x 1m78
Kích thước(Inches):70” x 70”
Kích thước( Đường Chéo):100””
Tỷ lệ: 1:1

1,980,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Granview 70
1,980,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):1m78 x 1m78
Kích thước(Inches):70” x 70”
Kích thước( Đường Chéo):100””
Tỷ lệ: 1:1

1,690,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Apolo 70
1,690,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):1m78 x 1m78
Kích thước(Inches):70” x 70”
Kích thước( Đường Chéo):100””
Tỷ lệ: 1:1

1,650,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện H-Pec 70
1,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):1m78 x 1m78
Kích thước(Inches):70” x 70”
Kích thước( Đường Chéo):100””
Tỷ lệ: 1:1

1,590,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Herin 70
1,590,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):1m78 x 1m78
Kích thước(Inches):70” x 70”
Kích thước( Đường Chéo):100””
Tỷ lệ: 1:1

1,500,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Dalite 70
1,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):1m78 x 1m78
Kích thước(Inches):70” x 70”
Kích thước( Đường Chéo):100””
Tỷ lệ: 1:1

2,250,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Dalite 80
2,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m03 x 2m03
Kích thước(Inches):80” x 80”
Kích thước( Đường Chéo):113”
Tỷ lệ: 1:1

2,390,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Herin 80
2,390,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m03 x 2m03
Kích thước(Inches):80” x 80”
Kích thước( Đường Chéo):113”
Tỷ lệ: 1:1

2,450,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện H-Pec 80
2,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m03 x 2m03
Kích thước(Inches):80” x 80”
Kích thước( Đường Chéo):113”
Tỷ lệ: 1:1

2,190,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Apolo 80
2,190,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m03 x 2m03
Kích thước(Inches):80” x 80”
Kích thước( Đường Chéo):113”
Tỷ lệ: 1:1

2,450,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Granview 80
2,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m03 x 2m03
Kích thước(Inches):80” x 80”
Kích thước( Đường Chéo):113”
Tỷ lệ: 1:1

2,150,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Quantec 80
2,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m03 x 2m03
Kích thước(Inches):80” x 80”
Kích thước( Đường Chéo):113”
Tỷ lệ: 1:1

2,150,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Quantec 84
2,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m13 x 2m13
Kích thước(Inches):84” x 84”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 1:1

2,450,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Granview 84
2,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m13 x 2m13
Kích thước(Inches):84” x 84”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 1:1

2,190,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Apolo 84
2,190,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m13 x 2m13
Kích thước(Inches):84” x 84”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 1:1

2,450,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện H-Pec 84
2,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m13 x 2m13
Kích thước(Inches):84” x 84”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 1:1

2,390,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Herin 84
2,390,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m13 x 2m13
Kích thước(Inches):84” x 84”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 1:1

2,250,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Dalite 84
2,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m13 x 2m13
Kích thước(Inches):84” x 84”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 1:1

3,250,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Dalite 96
3,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44 x 2m44
Kích thước(Inches):96” x 96”
Kích thước( Đường Chéo):136”
Tỷ lệ: 1:1

3,390,000 VNĐ
Màn chiếu điều khiển điện Herin 96
3,390,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44 x 2m44
Kích thước(Inches):96” x 96”
Kích thước( Đường Chéo):136”
Tỷ lệ: 1:1

Trang