Màn Chiếu 3 chân

1,720,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Prima 120
1,720,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44x1m83
Kích thước(Inches):96” x 72”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 4:3

1,970,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Dalite 120
1,970,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44x1m83
Kích thước(Inches):96” x 72”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 4:3

1,860,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Apolo 120
1,860,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44x1m83
Kích thước(Inches):96” x 72”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 4:3

2,100,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân H-Pec 120
2,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44x1m83
Kích thước(Inches):96” x 72”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 4:3

1,950,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Herin 120
1,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44x1m83
Kích thước(Inches):96” x 72”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 4:3

1,980,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Subeam 120
1,980,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44x1m83
Kích thước(Inches):96” x 72”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 4:3

1,620,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Prima 96
1,620,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44 x 2m44
Kích thước(Inches):96” x 96”
Kích thước( Đường Chéo):136”
Tỷ lệ: 1:1

1,870,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Dalite 96
1,870,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44 x 2m44
Kích thước(Inches):96” x 96”
Kích thước( Đường Chéo):136”
Tỷ lệ: 1:1

1,760,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Apolo 96
1,760,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44 x 2m44
Kích thước(Inches):96” x 96”
Kích thước( Đường Chéo):136”
Tỷ lệ: 1:1

1,900,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân H-Pec 96
1,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44 x 2m44
Kích thước(Inches):96” x 96”
Kích thước( Đường Chéo):136”
Tỷ lệ: 1:1

1,850,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Herin 96
1,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44 x 2m44
Kích thước(Inches):96” x 96”
Kích thước( Đường Chéo):136”
Tỷ lệ: 1:1

 
1,800,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Subeam 96
1,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m44 x 2m44
Kích thước(Inches):96” x 96”
Kích thước( Đường Chéo):136”
Tỷ lệ: 1:1

1,320,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Prima 84
1,320,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m13 x 2m13
Kích thước(Inches):84” x 84”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 1:1

1,300,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Dalite 84
1,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m13 x 2m13
Kích thước(Inches):84” x 84”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 1:1

1,400,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Apolo 84
1,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m13 x 2m13
Kích thước(Inches):84” x 84”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 1:1

1,300,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân H-Pec 84
1,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m13 x 2m13
Kích thước(Inches):84” x 84”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 1:1

1,450,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Herin 84
1,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m13 x 2m13
Kích thước(Inches):84” x 84”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 1:1

1,300,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Subeam 84
1,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):2m13 x 2m13
Kích thước(Inches):84” x 84”
Kích thước( Đường Chéo):120”
Tỷ lệ: 1:1

1,300,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Prima 70
1,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):1m78 x 1m78
Kích thước(Inches):70” x 70”
Kích thước( Đường Chéo):100”
Tỷ lệ: 1:1

1,500,000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Dalite 70
1,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước(m):1m78 x 1m78
Kích thước(Inches):70” x 70”
Kích thước( Đường Chéo):100”
Tỷ lệ: 1:1

Trang