Nagakawa

4,900,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 9000BTU 1 chiều(NS-C09SK)
4,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 9000BTU

5,890,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 9000BTU 2 chiều (NS-A09SK)
5,890,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 9000BTU

6,290,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 12000BTU 1 chiều (NS-C12SK)
6,290,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 12000BTU

7,250,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 12000BTU 2 chiều (NS-A12SK)
7,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 12000BTU

10,190,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 18000BTU 2 chiều (NS-A18SK)
10,190,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 18000BTU

9,250,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 18000BTU 1 chiều (NS-C18SK)
9,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 18000BTU

12,490,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 24000BTU 1 chiều (NS-C24SK)
12,490,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 24000BTU

13,490,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 24000BTU 2 chiều (NS-A24SK)
13,490,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 24000BTU

12,390,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 24000BTU 1 chiều (NS-C24TK)
12,390,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 24000BTU

13,390,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 24000BTU 2 chiều (NS-A24TK)
13,390,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 24000BTU

10,100,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 18000BTU 2 chiều (NS-A18TK)
10,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 18000BTU

9,150,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 18000BTU 1 chiều (NS-C18TK)
9,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 18000BTU

7,150,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 12000BTU 2 chiều (NS-A12TK)
7,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 12000BTU

6,590,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 12000BTU 1 chiều (NS-C12TK)
6,590,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 12000BTU

5,790,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 9000BTU 2 chiều (NS-A09TK)
5,790,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 9000BTU

5,090,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 9000BTU 1 chiều(NS-C09TK)
5,090,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 9000BTU