Bộ đàm iCOM

2,650,000 VNĐ
Bộ đàm ICOM IC-M34
2,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất phát: 5 W 

2,400,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay iCOM IC-G80 (Phiên bản 3)
2,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất phát: 5 W 

2,390,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay iCOM IC-G80 (Phiên bản 2)
2,390,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất phát: 5 W 

2,390,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay iCOM IC-G80 (Phiên bản 1)
2,390,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất phát: 5 W 

2,150,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay iCOM (IC-V80) VHF
2,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất phát: 5.5 W 

1,350,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V87
1,350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất phát: 5.5 W 

1,570,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay ICOM IC-T3H
1,570,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất phát: 5.5 W 

1,650,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay iCOM (IC-V8) VHF
1,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất phát: 5.5 W 

1,850,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V85
1,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất phát: 7 W 

1,850,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V82
1,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất phát: 7 W 

1,350,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay iCOM IC - V83
1,350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất phát: 5.5 W 

ự ly liên lạc : 1-2 Km Nội Thành, 2-3 Km Ngoại Thành

2,150,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay iCOM (IC-V80) UHF
2,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất phát: 5 W 

ự ly liên lạc : 1-2 Km Nội Thành, 2-3 Km Ngoại Thành